ANA SAYFA
  10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı iş kanununun 82. maddesi iptal edilmiş olup yerine, bu kanunun 81.maddesi 26.05.2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 5763 sayılı kanunun 4.maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri;
 - İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;
 a)
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,
 b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,
 c)
Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle, yükümlüdürler…


 Bu kanunun uygulamasına esas olacak yönetmelik ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca sosyal taraflara sunularak taslak haline getirilmiş ve en kısa zamanda yayımlanacağı belirtilmiştir.

 Bununla birlikte anılan Bakanlıkça,13.04.2004 tarih ve 25432 sayılı resmi gazetede yayımlanan Risk Grupları Tebliği’ne göre, tüm iş kolları beş TEHLİKE GRUBUNA (I.-II.-III.-IV.-V.)'na ayrılmıştır. En riskli grup, beşinciden başlayarak birinci gruba doğru inmektedir. İşyerinizin, hangi tehlike grubuna ve hangi işlerden olup olmadığı hususunda ise,28.02.2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilmiştir.

 İşyerinizin bulunduğu işkolundaki risk grubuna göre, iş güvenliği uzmanından hizmet alma zorunluluğunuz vardır. Bu kanun hükümlerine riayet etmeyen işverenler hakkında, 4857 sayılı İş Kanununun 105 maddesinin değişik 5763 kanunun 9/c.maddesi uyarınca da 1.200.-TL/aylık idari para cezası uygulanır. Bu cezalar, her yıl yeniden değerleme oranları nispetinde artırılır.

 Ayrıca, işyerinizde meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için;alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulamasının izlenmesi hizmetlerini yetkili ve tecrübeli elemanlarımız vasıtasıyla aldığınız takdirde, iş kazalarında Mahkemelerde bilirkişilerce sizlere/firmanıza takdir edilecek taksirli kusur oranları düşerek,gerek maddi ve gerekse cezai sorumluluklarınız azalacak veya ortadan kaldırılmış olacaktır. Zira yeni 5237 sayılı Türk Ceza kanununun 85 /1,2.maddesince bir iş kazasında işçinin ölümü halinde;,2 yıldan 6 yıla kadar hapis, yaralanması durumunda ise 89/ 1,2,3,4.maddelerince de 3 aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

 İş güvenliği uzmanının işyerinizde bulunma süreleri, görevleri, yetkileri, çalışma şart ve usulleri ile ücretlerimiz konusundaki müşavirlik hizmetlerimiz için, karşılıklı görüşme sonrası anlaşma sağlanacağını umut etmekteyiz.